อาจารย์วสันต์ อู่ยายโสม

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2537

 

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

  • เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
  • เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
  • เอกสารประกอบการสอนดิจิตอล
  • เอกสารประกอบการสอนไมโครโปรเซสเซอร์

 งานวิจัย

  • คอนเวอเตอร์ (Convertor)
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง(Switching power sypply)
  • ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
  • การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • แอคทีฟและพาสซีฟฟิวเตอร์