ผศ.ธวัชชัย จิตต์สนธิ์

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2528
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปทุมธานี) 2546

 ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

  • จักรพงษ์ จารุมิศร์ ธวัชชัย จิตต์สินธิ์ “การเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง แบบสเปซเวกเตอร์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับ มอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2559
  • บุญเรือง วังศิลาบัตร ธวัชชัย จิตต์สินธิ์ “การควบคุมตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ไฟตรงด้วยความกว้างของพัลส์อย่างง่าย” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2555
  • เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก

 งานวิจัย

  • นายธวัชชัย จิตต์สนธิ์ ,นายพิพิธ ตันเจริญ,และมงคล กลิ่นกระจาย “การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบสัญญาณไฟ รถยนต์โดยเน้นทฤษฎีฟัสซี่ลอจิก” การประชุมวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1,  2-3 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร, หน้า 49-60.
  • Mongkron Klingajay,Tawatchai Jitson “Real – time Laser Monitoring based on Pipe Detective Operation” Proceeding of world Academy of Science , Engineering and Technology (Waset) , Singapore , August 29-31 – September 01, 2008, 127-132.
  • Wason Aooyaisom,Tawatchai Jitson “the Reasoning monitoring of Weapon Warehouse System based-on RFID” Proceeding of RITT 2009 International Conference on Robotic.s, Informatic,Intelligence Control Technologie, Thailand,December11st – 14th ,2009,pp. 218-222.
  • Mongkron Klingajay,Tawatchai Jitson “Navigation of Teaversal Electric vehicle based on Case-Based Reasoning for Motion Ground Identification System” Proceeding of the 2006 Internation Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2006),japan,November 20-23,2006,Motion Control Sessiom (LS2D,17-23).
  • Mongkron Klingajay,Tawatchai jitson “Traversal Wireless Robot using Potential Conference on e-Business 2007 (INCEB2007), Thailand, November 22-23 ,2007,183 – 187.