ผศ.สิริศร มิตรานนท์

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปทุมธานี) 2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปทุมธานี) 2529

 

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

  • เอกสารประกอบการสอน การสื่อสารดิจิตอล

งานวิจัย

  • บทความวิชาการ “การสอบเทียบเวอร์เนียร์แบบสเกล”วารสารวิชาการปทุมวัน 2(3):46-53: มกราคม-เมษายน 2555

งานวิจัย Thanet  ketthong, Sirisorn  Mittranon, Sakol  Ubomsiriand Werapon Chiracharit “Improved Prediction-Error Adjustment and Linear fittig Predictor for Reversible Wtermarking”, The 25th International Technical  Conference on Circuith/Systems,Computers  and  Communications  (ITC-CSCC’10), July 4-7,2010,Ambassador City Jomtien, Pattaya, Thaland, pp. 645-648.

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ จิระสกุลพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศร มิตรานนท์ “สายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอคทีฟสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”  ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Conference of Electrical Engineering Network : EENET 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
    ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี