รศ.ดร.สกล อุดมศิริ

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

D.Eng Information science and control engineering Nagaoka University of Technology 2554
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540

 

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

 • หนังสือ “อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม” ผศ.ดร. สกล อุดมสิริ และผศ.ดร. พัฒนา อินทนิ สำนักพิมพ์ ธนภัทร พริ้นติ้ง พ.ศ. 2554
 • Udomsiri, M. Iwahashi, and S. Muramatsu, “Functionally Layered Coding for Water Level Monitoring”, IEICE Transection Fundamentals, Vol. E91-A, No. 4 April 2008, pp. 1006-1014, 2008.
 • Sakol, H. Taguchi, T. Takahashi, M. Iwahashi, T. Kimura,“Functionally Layered Video Coding based on JP2K for Robot Vision Network”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21, No.6, Dec. 2009
 • UDOMSIRI, M. IWAHASHI, “Design of Spatial Filter for Water Level Detection”, Far East Journal of Electronics and Communications, Vol. 3, no. 3, pp. 203-216, Dec.2009.

 

งานวิจัย

 • Udomsiri, N. BORIBOONHIRAN, M. Palacios PEREZ, M. IWAHASHI, “Evaluation of Sensitivity of Integer DCTs, ITE Technical report, vol.31, no.37, AIT2007-76, pp.5-8, (2007.8)
 • UDOMSIRI, M. IWAHASHI, “Evaluation of Sensitivity of Integer DCTs”, International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT), P3-04, pp.100-105, Jan. 2008.
 • UDOMSIRI, M. IWAHASHI, “Comparative Study on Recent Integer DCTs”, International Conference on Information and Communication Technologies, (ICICT), pp.785-791, Dec. 2008.
 • UDOMSIRI, M. IWAHASHI, “Design of FIR Filter for Water Level Detection”, International Conference on Information and Communication Technologies, (ICICT), pp.792-797, Dec. 2008.
 • ]M.IWAHASHI, S.UDOMSIRI, Y.IMAI, S.FUKUMA, “Water Level Detection for River Surveillance utilizing JP2K Wavelet Transform”, IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS), pp.1766-1769, Oct. 2006.
 • IWAHASHI, S.UDOMSIRI, J.WATANABE, S.FUKUMA, “Generation of Panoramic Image from Aerial Video utilizing JP2K Wavelet for River Surveillance”, IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS), pp.1762-1765, Oct. 2006.
 • IWAHASHI, S. UDOMSIRI, Y. IMAI, S. TANSURIYAVONG, “Functionally Layered Coding For River Monitoring”, International Workshop on Advanced Image Technology, (IWAIT), no.P1-27, pp.918-923, (2007.1)
 • IWAHASHI, S. UDOMSIRI, “Water Level Detection from Video with FIR filtering”, Sixteenth International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN), WP13,pp.57- 62, Aug. 2007.
 • IWAHASHI,S. UDOMSIRI, “Functionally Layered Video Coding for River Surveillance”, First International Workshop on Multimedia Analysis and Processing (IMAP), HA2, pp.1-4, Aug. 2007.
 • IWAHASHI, S. UDOMSIRI, Y. IMAI, Shogo MURAMATSU, “Water Level Detection for Functionally Layered Video Coding”, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), MP-P3.11, vol.II, pp.321-324, Sept. 2007.
 • Udomsiri, N. BORIBOONHIRAN, M. Palacios PEREZ, M. IWAHASHI, “Evaluation of Sensitivity of Integer DCTs, ITE Technical report, vol.31, no.37, AIT2007-76, pp.5-8, (2007.8)
 • Roengruen, S.Udomsiri, W. Chuchotsakunleot and V.Tipsuwarnpron,“Design Methodology of Algorithmic ADC in View Low Power”, ITC-CSCC 2006, Proceeding Vol.1, pp. 397-400.