ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จพ.ศ.
วศ.ด.
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2559
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2553

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

  • P. Phatsornsiri, P. Lamun, “Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Using CFTAs and Grounded Capacitors”, In Proc. of the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), Hua Hin, Phetchaburi, Thailand, PID: 1289, June 2015, pp. 1-4.-
  • P. Lamun, P. Phatsornsiri and U. Torteanchai, “Single VDCC-based Current-mode Universal Biquadratic Filter”, The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015), Chiang Mai, Thailand, October 29-30, 2015, pp. 122-125.
  • P. Phatsornsiri, P. Lamun and M. Kumngern, “Mixed-mode Quadrature Oscillator Using a Single DDCCTA and Grounded Passive Components”, The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015), Chiang Mai, Thailand, October 29-30, 2015, pp. 500-503.
  • U. Torteanchai, P. Phatsornsiri and M. Kumngern, “Quadrature Oscillator Using Operational Transresistance Amplifiers” IEEE Seventh International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2016), Century Park Hotel, Thailand, January 1-4, 2016
  • P. Phatsornsiri, M. Kumngern and F Khateb, “0.5-V Fully Differential Allpass Section” International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2016), Phuket, Thailand, October 24-27, 2016