ผศ.ประพจน์ จิระสกุลพร

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

วท.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปทุมธานี) 2546
ค.อ.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศน์ 2526

 

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

 • หนังสือ “ไมโครเวฟพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน” รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และประพจน์ จิระสกุลพร สำนักพิมพ์ เดอะบุ๊คเลิฟเวอร์ พ.ศ. 2551
 • เอกสารประกอบการสอนการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมสายอากาศ
 • เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมไมโครเวฟ
 • เอกสารประกอบการสอนระบบการสื่อสารทางแสง

 

งานวิจัย

 • บทความ วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 “สายอากาศแบบร่องที่มีสตัปตัวเอฟกลับด้านป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม” Slot Antennas with Inverted F Stub Fed by Coplanar Waveguide
 • งานวิจัย “เครื่องตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัย” ME NETT 20 การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2549 จังหวัดนครราชสีมา
 • งานวิจัย“เครื่องควบคุมอัตราการไหลของน้ำเกลือแบบอัตโนมัติ” ME NETT 20 การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2549 จังหวัดนครราชสีมา
 • งานวิจัย“ การคำนวณหาค่าสถานะของอิเล็กตรอนในซิลิคอน” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • งานวิจัย “A New Compact WLAN 2.4 GHz CPW-fed Slot Antenna with Inverted-F Shaped Tuning Stub”  ECTI-CON 2007 9-12  พฤษภาคม 2550  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • งานวิจัย“A Multiband CPW-Fed Equilateral Hexagonal Slot Antenna with Vertical Bowtie Stub” เสนอในการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 (EECON-31) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2551  ณ รอแยลฮิลส์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก
 • งานวิจัย“A New Compact Dual-band CPW-fed Slot Antenna with Inverted-F Tuning Stub” เสนอในการประชุมวิชาการ ISAP 2008 ณ Taipei International Convention Center from October 27 to 30, 2008
 • งานวิจัย “Multiband CPW-Fed Slot Antenna with L-slot Bowtie Tuning Stub” เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCSET 2008 ณ โรงแรมเฟริส์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม พ.ศ. 2551
 • งานวิจัย “A Compact Ultra-wideband Rectangular Slot Antenna Tuned with T-Shape Fractal Stub”การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32) ระหว่างวันที่ 28-30ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
 • งานวิจัย “A Dual-band CPW-fed Slot Antenna with Inverted-F Stub and Loading Metallic Strips” การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 (EECON-33) ระหว่างวันที่ 1-3  ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 • งานวิจัย “ชุดควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายผ่านทางไมโครคอนโทรลเลอร์”การประชุมทางวิชาการ งานประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET 2011) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2554
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ จิระสกุลพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศร มิตรานนท์ “สายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอคทีฟสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”  ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Conference of Electrical Engineering Network : EENET 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
  ณ โรงแรม ราชศุภมิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพผลงาน

 • วันที่ 1 -3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : 10 th The Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)