ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิ

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จพ.ศ.
D.Eng Energy and Environment science Nagaoka University of Technology 2553
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540

 

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

  • Pattana Intani, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi and Nob. Harada, “Analysis of AC MHD Generator Performance with Disk Channel by Finite Element Method”, Journal of Plasma and Fusion Research Series, Vol. 9, pp. 580-585, Aug. 2010
  • Pattana Intani, Chainarong Buttapeng, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi, Nob. Harada “Numerical Study of an AC MHD Generation with Double-side Exciting winding”, IEEJ Transactions on Power and Energy, Vol. 130, No. 10, pp. 903-909, Oct. 2010

งานวิจัย

  • Sakol Udomsiri, Pattana Intani, and Veerasak Mudvan , “An Elliptic Micro-Power ontinuous-Time CMOS Filter”, SICE-ICASE International Joint Conference 2006, Oct. 18-21, 2006
  • Pattana Intani, and Nob. Harada, “Analysis of Disk MHD Induction Generator”, Proc. of 2nd IEEE International Power & Energy Conference, pp. 1431-1434, Dec. 2008
  • Pattana Intani, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi and Nob.Harada, “Analysis of AC MHD Generator Performance with Disk Channel by Finite Element Method”, Proc. of The 7th General scientific Assembly of the Asia Plasma and Fusion Association and AsiaPacific Plasma Theory Conference, pp. 580-585, Oct. 2009
  • Pattana Intani, Toru sasaki, Takashi kikuchi, and Nob. Harada, “Finite element method analysis of a Linear AC MHD Generator”, Proc. of the 17th International Conference on MHD Energy Conversion(ICMHD), pp. 5-6, Sep. 2009
  • Pattana Intani, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi and Nob. Harada, “Double-side Linear AC MHD Generator Analysis using Two-dimensional Finite Element Method”,Proc. of the 6th Asia-Pacific International Symposium on the Basic and Application of Plasma Technology(APSPT-6), pp. 73-77, Dec. 2009
  • Pattana Intani, Toru Sasaki, Takashi Kikuchi and Nob. Harada, “Numerical Study of Disk AC MHD Generation”, Proc. of the fourth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems Innovative Smart Grid Technologies for Sustainable Power and Energy Systems, pp. 293-298, Dec. 2010
  • พัฒนา อินทนิ และ จันทร์ อัญญะโพธิ์, “การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่,” วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 22, 2561, หน้า 63-72.