ติดต่อ

ติดต่อสถาบันฯ

ที่อยู่  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0-2104-9099

Address  Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Road Wangmai Pathumwan Bangkok 10330, Thailand

Tel. 0-2104-9099