อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ อรชร

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา

สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

D.Eng

Information science and control engineering Nagaoka University of Technology 2559

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550

ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง

  • Orachon, T. Yoshida, S. Chokchaitam, M. Iwahashi, H. Kiya, “Channel Scaling for Integer Implementation of Minimum Lifting 2D Wavelet Transform,” Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Trans. on Fundamentals, Vol.E99-A, No.7, July 2016
  • Orachon, T. Yoshida, S. Chokchaitam, M. Iwahashi, H. Kiya, “Word Length Allocation for Multiplier Coefficients of Minimum Lifting Non-Separable 2D Wavelet,” The Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ) Trans.
  • Orachon, S. Poomrittigul, T. Yoshida, M. Iwahashi, S. Chokchaitam, “Non-separable 3D Integer Wavelet Transform for Lossless Data Compression,” Science Journal of Circuits, Systems and Signal Processing (SJCSSP), 3(6), pp.35-46, Jan., 2015.
  • Orachon, S. Poomrittigul, T. Yoshida, M. Iwahashi, S. Chokchaitam, “Integer Implementation of 3D Wavelet Transform for Lossy Data Compression,” International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering (IJETAE), Vol. 5, Issue 1, pp.17-25, Jan. 2015.

งานวิจัย

  • Iwahashi, T. Orachon, T. Moe Aye, T. Yoshida and H. Kiya,”Optimum SPT Allocation for Multipliers of Minimum Lifting 2D Wavelet Transform”, IEEE International Symposium on circuits and systems (ISCAS), May. 2016.
  • Iwahashi, T. Orachon, H. Kiya, “Non Separable 3D Lifting Structure Compatible with Separable Quadruple Lifting DWT”, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2013 Annual Summit and Conference (APSIPA), OS.26, IVM.11, no.4, pp.1-4, Oct. 2013.
  • Iwahashi, T. Orachon, H. Kiya, “Three Dimensional Discrete Wavelet Transform with Deduced Number of Lifting Steps”, Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), no.WA.L4, pp.1651-1654, Sept. 2013.
  • Orachon, M. Iwahashi, “Compression of Medical Volumetric Data using Lossless Non-separable Discrete Wavelet Transform”, Proc. ICEEHE, pp.73, Dec., 2013.