นางสาวณัฐสุดา คำเพราะ (เลขานุการฯ)

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ

พ.ศ.

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
บธ.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554