ประวัติโดยย่อ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สำนักงานสาขาวิชา ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนเองและการศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี

– ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม

ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจำทั้งหมด………5………คน ลาศึกษาต่อ……1….คน นักวิจัยประจำ….-…..คน ลาศึกษาต่อ……-……คน บุคลากรสายสนับสนุน…….1…….คน ลาศึกษาต่อ…-……คน

เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด……1…..หลักสูตร โดยมีหลักสูตรวิชาชีพ…….-……..หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ….1…..หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี…..1……หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท….-….หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก….-…หลักสูตร