หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2551 150 4 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 2546 146 4 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน) หลักสูตรปี 2546 122 3 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2551 150 3 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2555 150 4 2.00
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(โครงการปริญญาตรี ปริญญาที่สอง) หลักสูตรปี 2555 150 2 2.00