จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นวงกว้างในช่วงปีที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันคอยช่วยเหลือสังคม โดยมีการตั้งหน่วยซ่อมบำรุงออกแบบและผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรับซ่อมบำรุงเครื่องช่วยหายใจแบบใช้แรงดัน BIRD เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์และช่วยปัญหาการขัดแคลนเครื่องช่วยหายใจ   การมอบชุดต้นแบบห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ (The Modular Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  การลงพื้นที่ของโครงการ U2T เพื่อให้กำลังใจและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสจากการระบาดของโรคโควิด – 19 อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาแอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงรณรงค์ให้ชาวปทุมวันทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯได้ดำเนินการ หวังจะเป็นอีกแรงที่ช่วยผลักดันให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงอันตรายของการติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย

สถาบันฯ ยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รณรงค์ให้คนไทยรับวัคซีนต้านโควิด โดยเริ่มจากบุคลากรของสถาบันฯ ให้เข้ารับวัคซีนต้านCOVID-19 โดยการประสานงานและความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานเขตปทุมวัน ในการเข้ารับวัคซีน ซึ่ง รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าสถาบันฯ มุ่งเน้นด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะให้ห่างไกลอันตรายจาก COVID-19 ซึ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนได้รับวัคซีนให้ครบทั้ง 2 โดส 100% เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน และสังคม ขณะนี้บุคลากรได้รับวัคซีนครบโดสแล้วกว่า 80% และหวังว่าภายในปีนี้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของปทุมวันจะได้รับวัคซีนครบทุกคน 100% อย่างแน่นอน

สถาบันฯ ของเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์